im Studio eye-d-photodesign, alle Aufnahmen: Thomas Lother